Прийом дітей до першого класу загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2005 № 204 «Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів».
Підстава для зарахування дитини в 1 клас:
• Заява батьків на ім’я директора школи
• Ксерокопія свідоцтва про народження
• Медична картка встановленого зразка

Варто пам'ятати, що зі вступом до першого класу змінюється зміст і характер ставлення дитини до самої себе й навколишнього середовища. Проблеми, які найчастіше стають перед дитиною в початковій школі та мають вплив на її психічне здоров'я:
- сприйняття себе в новому статусі;
- стосунки з однокласниками;
- стосунки з вчителем.
У цьому віці дитина потребує корекції і підтримки в налагодженні стосунків з оточуючими, існує потреба в обговоренні певних питань взаємодії з ними. Головним у вирішенні цих проблем є порада, роз'яснення окремих ситуацій, дружня розмова.
Важливо, щоб батьки, особливо на першому році навчання дитини, підтримували постійний зв'язок зі школою. Для кращої адаптації першокласників варто організувати в класній кімнаті парту для батьків.

Особливу увагу потрібно звернути на фізичне виховання школярів. Слід пам'ятати, що організм дитини до тривалого, а тим більш одноманітного навантаження, ще не готовий. Необхідно уважно стежити за станом дитини під час фізичних навантажень будь-якого характеру.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах в перших класах становить 35 хвилин. У розкладі уроків враховано оптимальне співвідношення навчального навантаження протягом тижня, а також правильне чергування протягом дня і тижня предметів природничо-математичного і гуманітарного циклів з уроками музики, образотворчого мистецтва, трудового навчання, основ здоров'я та фізичної культури. При складанні розкладу уроків необхідно враховувати динаміку розумової працездатності учнів протягом дня та тижня.
Для профілактики стомлюваності, порушення статури, зору учнів початкових класів на уроках письма, мови, читання, математики тощо необхідно через кожні 15 хвилин уроку проводити фізкультхвилинки та гімнастику для очей.
У першому класі не рекомендуються домашні завдання.

З 1 вересня 2012 року в початковій школі розпочалось поступове впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти, який прийнято відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 року № 462, та нових навчальних програм і нових підручників.
В основу систематизації матеріалів нової редакції Державного стандарту початкової загальної освіти покладено освітні галузі «Мови і літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство», «Мистецтво», «Технології», «Основи здоров’я і фізична культура».
Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у Типових навчальних планах реалізується через навчальні предмети «Українська мова (мова і читання)», «Російська, інша мова національної меншини (мова і читання)», «Іноземна мова».
Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні навчальні предмети, відповідно, – «Математика», «Природознавство».
Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується через навчальний предмет «Я у світі» (3-4 кл.).
Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується навчальними предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура». Формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється в рамках курсу «Основи здоров'я» та інтегрується частково у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових типових навчальних планів.
Освітня галузь «Технології» реалізується через предмети «Трудове навчання» та «Сходинки до інформатики».
Освітня галузь «Мистецтво» реалізується навчальними предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Короткий коментар щодо особливостей
викладання навчальних предметів.

Мовно-літературний напрям

Основна мета цього курсу полягає у формуванні ключової комунікативної компетентності молодшого школяра, яка виявляється у здатності успішно користуватися мовою (всіма видами мовленнєвої діяльності) в процесі спілкування, пізнання навколишнього світу, вирішення життєво важливих завдань.
Навчання української мови має бути спрямоване також на формування соціокультурної компетентності, яка охоплює загальнокультурний розвиток учнів, адаптацію їх до життя у певному соціальному середовищі, громадянське, патріотичне, морально-етичне і естетичне виховання.
Враховуючи вікові особливості розвитку шестирічних учнів не рекомендується форсувати навчання письма.
У процесі навчання грамоти важливо враховувати уміння, набуті дітьми в дошкільному віці. Вчитель має забезпечити посильне навчальне навантаження тим учням, які певною мірою вміють читати й писати, та надати індивідуальну допомогу менш підготовленим.
У школах з навчанням російською вчитель відштовхується від основної мети навчання української мови – формування уміння з усіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання і письмо.
Важливим компонентом грамотного письма українською мовою в школах з національними мовами навчання є уміння вживати букви українського алфавіту.
У 1 класі найважливішою проблемою є навчання грамоти мовою навчання. Відносно другої мови (української) увага має бути спрямована передусім на розвиток усного мовлення учнів (усний курс).

Наголошуємо що, на кінець навчального року першокласник повинен:
- знати напам'ять до 5 віршів;
- читати вголос 20-30 слів за 1 хв.;
- писати під диктування слова, речення з 3-4 слів;
- списувати 20-30 слів.

1 класі введено 1 годину на вивчення іноземної мови.
Мета вивчення іноземної мови – формування в учнів комунікативної компетентності з урахуванням комунікативних умінь, сформованих на основі мовних знань і навичок, оволодіння уміннями та навичками спілкування в усній і письмовій формі з урахуванням мотивів, цілей та соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях.

Навчання математики в початковій школі виконує низку значущих для загального розвитку особистості учня завдань, серед яких: формування здатності логічно міркувати, уміння виділяти властивості предметів і явищ навколишнього світу; виховання зосередженості, наполегливості, працьовитості, самостійності, розвиток інтелекту, пам'яті, мовлення, уяви.
По закінченні 1 класу учні повинні мати уявлення про основні величини та їх вимірювання (довжина, маса, місткість, час, вартість, площа).

Мета освітньої галузі «Природознавство»:
- формування природознавчої компетентності учня шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу, способів навчально-пізнавальної діяльності, розвитку ціннісних орієнтацій у різних сферах життєдіяльності та природоохоронної практики.
Особливості моделювання змісту навчальної програми:
- проведення дослідницького практикуму під час опрацювання кожного з розділів;
- співпраця з батьками (спостереження зоряного неба, з’ясування властивостей речовин, що використовуються у побуті, застосування знань для збереження тепла та електроенергії у побуті). Такі завдання в програмі мають примітку «Запитай у батьків»

Предмет «Основи здоров’я».
Мета предмета «Основи здоров’я» – формування компетентності щодо збереження здоров'я учнів на основі засвоєння ними знань про здоров'я та безпеку, практичних навичок здорового способу життя і безпечної поведінки, сприяння їхньому фізичному, психічному, соціальному і духовному розвитку і, завдяки цьому, – утвердження ціннісного ставлення самих школярів до життя і здоров'я.

Мета предмета «Фізична культура» реалізується шляхом застосування комплексного підходу до вирішення навчальних, оздоровчих і виховних завдань.
Зміст галузі «Технології» визначається за такими змістовими лініями: ручні техніки обробки матеріалів, технічна творчість, декоративно-ужиткове мистецтво, самообслуговування та ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями.

Мета галузі «Мистецтво» – формування і розвиток в учнів комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей в процесі опанування художніх цінностей та способів художньої діяльності шляхом здобуття власного естетичного досвіду.

Кiлькiсть переглядiв: 65

Коментарi